Rolf Lohaus

E-mail
rolf.lohaus@ugent.be
Categorie
doctorassistent
Opleidingsonderdelen
Project bio-informatica en systeembiologie

Entiteit

Faculteit Wetenschappen
Vakgroep Plantenbiotechnologie en Bio-informatica

Functie
doctor-assistent
Adres
Technologiepark Zwijnaarde 71
9052 Zwijnaarde
Telefoon Secretariaat
09 264 51 19

Bibliografie

  • Finding evidence for whole genome duplications : a reappraisal (2019) Arthur Zwaenepoel (UGent), Zhen Li (UGent), Rolf Lohaus (UGent), Yves Van de Peer (UGent)
  • A genome for gnetophytes and early evolution of seed plants (2018) Tao Wan, Zhi-Ming Liu, Ling-Fei Li, Andrew R Leitch, Ilia J Leitch, Rolf Lohaus (UGent), Zhong-Jian Liu, Hai-Ping Xin, Yan-Bing Gong, Yang Liu, Wen-Cai Wang, Ling-Yun Chen, Yong Yang, Laura J Kelly, Ji Yang, Jin-Ling Huang, Zhen Li (UGent), Ping Liu, Li Zhang, Hong-Mei Liu, Hui Wang, Shu-Han Deng, Meng Liu, Ji Li, Lu Ma, Yan Liu, Yang Lei, Wei Xu, Ling-Qing Wu, Fan Liu, Qian Ma, Xin-Ran Yu, Zhi Jiang, Guo-Qiang Zhang, Shao-Hua Li, Rui-Qiang Li, Shou-Zhou Zhang, Qing-Feng Wang, Yves Van de Peer (UGent), Jin-Bo Zhang, Xiao-Ming Wang
  • Revisiting ancestral polyploidy in plants (2017) Colin Ruprecht, Rolf Lohaus (UGent), Kevin Vanneste (UGent), Marek Mutwil, Zoran Nikoloski, Yves Van de Peer (UGent), Staffan Persson

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.