Yves Van de Peer

E-mail
yves.vandepeer@ugent.be
Telefoon
09 331 38 07
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Opleidingsonderdelen
Bio-informatica 2
Evolutionary Biology

Entiteiten

Faculteit Wetenschappen
Vakgroep Plantenbiotechnologie en Bio-informatica

Functie
gewoon hoogleraar
vakgroepvoorzitter
Adres
Technologiepark Zwijnaarde 71
9052 Zwijnaarde
Telefoon
09 331 38 07
Telefoon Secretariaat
09 264 51 19

Bibliografie

  • The hornwort genome and early land plant evolution (2020) Jian Zhang, Xin-Xing Fu, Rui-Qi Li, Xiang Zhao, Yang Liu, Ming-He Li, Arthur Zwaenepoel (UGent), Hong Ma, Bernard Goffinet, Yan-Long Guan, Jia-Yu Xue, Yi-Ying Liao, Qing-Feng Wang, Qing-Hua Wang, Jie-Yu Wang, Guo-Qiang Zhang, Zhi-Wen Wang, Yu Jia, Mei-Zhi Wang, Shan-Shan Dong, Jian-Fen Yang, Yuan-Nian Jiao, Ya-Long Guo, Hong-Zhi Kong, An-Ming Lu, Huan-Ming Yang, Shou-Zhou Zhang, Yves Van de Peer (UGent), Zhong-Jian Liu, Zhi-Duan Chen
  • Draft genomes of two Artocarpus plants, jackfruit (A. heterophyllus) and breadfruit (A. altilis) (2020) Sunil Kumar Sahu, Min Liu, Anna Yssel, Robert Kariba, Samuel Muthemba, Sanjie Jiang, Bo Song, Prasad S Hendre, Alice Muchugi, Ramni Jamnadass, Shu-Min Kao (UGent), Jonathan Featherston, Nyree JC Zerega, Xun Xu, Huanming Yang, Allen Van Deynze, Yves Van de Peer (UGent), Xin Liu, Huan Liu
  • The water lily genome and the early evolution of flowering plants (2020) Liangsheng Zhang, Fei Chen, Xingtan Zhang, Zhen Li (UGent), Yiyong Zhao, Rolf Lohaus (UGent), Xiaojun Chang, Wei Dong, Simon YW Ho, Xing Liu, Aixia Song, Junhao Chen, Wenlei Guo, Zhengjia Wang, Yingyu Zhuang, Haifeng Wang, Xuequn Chen, Juan Hu, Yanhui Liu, Yuan Qin, Kai Wang, Shanshan Dong, Yang Liu, Shouzhou Zhang, Xianxian Yu, Qian Wu, Liangsheng Wang, Xueqing Yan, Yuannian Jiao, Hongzhi Kong, Xiaofan Zhou, Cuiwei Yu, Yuchu Chen, Fan Li, Jihua Wang, Wei Chen, Xinlu Chen, Qidong Jia, Chi Zhang, Yifan Jiang, Wanbo Zhang, Guanhua Liu, Jianyu Fu, Feng Chen, Hong Ma, Yves Van de Peer (UGent), Haibao Tang

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.