Shu-Min Kao

E-mail
shumin.kao@ugent.be
Category
PhD scholarship recipient
doctoral student

Entities

Faculty of Sciences
Department of Plant Biotechnology and Bioinformatics

Address
Zwijnaardsesteenweg 314, geb. F
9000 Gent
Phone Secretariat
09 264 51 19

Bibliography

  • Draft genomes of two Artocarpus plants, jackfruit (A. heterophyllus) and breadfruit (A. altilis) (2020) Sunil Kumar Sahu, Min Liu, Anna Yssel, Robert Kariba, Samuel Muthemba, Sanjie Jiang, Bo Song, Prasad S Hendre, Alice Muchugi, Ramni Jamnadass, Shu-Min Kao (UGent), Jonathan Featherston, Nyree JC Zerega, Xun Xu, Huanming Yang, Allen Van Deynze, Yves Van de Peer (UGent), Xin Liu, Huan Liu
  • The bracteatus pineapple genome and domestication of clonally propagated crops (2019) Li-Yu Chen, Robert VanBuren, Margot Paris, Hongye Zhou, Xingtan Zhang, Ching Man Wai, Hansong Yan, Shuai Chen, Michael Alonge, Srividya Ramakrishnan, Zhenyang Liao, Juan Liu, Jishan Lin, Jingjing Yue, Mahpara Fatima, Zhicong Lin, Jisen Zhang, Lixian Huang, Hao Wang, Teh-Yang Hwa, Shu-Min Kao (UGent), Jae Young Choi, Anupma Sharma, Jian Song, Lulu Wang, Won C Yim, John C Cushman, Robert E Paull, Tracie Matsumoto, Yuan Qin, Qingsong Wu, Jianping Wang, Qingyi Yu, Jun Wu, Shaoling Zhang, Peter Boches, Chih-Wei Tung, Ming-Li Wang, Geo Coppens d’Eeckenbrugge, Garth M Sanewski, Michael D Purugganan, Michael C Schatz, Jeffrey L Bennetzen, Christian Lexer, Ray Ming
  • ORCAE-AOCC : a centralized portal for the annotation of African orphan crop genomes (2019) Anna EJ Yssel, Shu-Min Kao (UGent), Yves Van de Peer (UGent), Lieven Sterck (UGent)

Full bibliography

Personal data from this phone book may only be used for communication with individuals in the context of the mission of Ghent University.