Rolf Lohaus

E-mail
rolf.lohaus@ugent.be
Category
post-doctoral assistant
Courses
Project Bioinformatics and Systems Biology

Entity

Faculty of Sciences
Department of Plant Biotechnology and Bioinformatics

Address
Technologiepark Zwijnaarde 71
9052 Zwijnaarde
Phone Secretariat
09 264 51 19

Bibliography

  • Finding evidence for whole genome duplications : a reappraisal (2019) Arthur Zwaenepoel (UGent), Zhen Li (UGent), Rolf Lohaus (UGent), Yves Van de Peer (UGent)
  • A genome for gnetophytes and early evolution of seed plants (2018) Tao Wan, Zhi-Ming Liu, Ling-Fei Li, Andrew R Leitch, Ilia J Leitch, Rolf Lohaus (UGent), Zhong-Jian Liu, Hai-Ping Xin, Yan-Bing Gong, Yang Liu, Wen-Cai Wang, Ling-Yun Chen, Yong Yang, Laura J Kelly, Ji Yang, Jin-Ling Huang, Zhen Li (UGent), Ping Liu, Li Zhang, Hong-Mei Liu, Hui Wang, Shu-Han Deng, Meng Liu, Ji Li, Lu Ma, Yan Liu, Yang Lei, Wei Xu, Ling-Qing Wu, Fan Liu, Qian Ma, Xin-Ran Yu, Zhi Jiang, Guo-Qiang Zhang, Shao-Hua Li, Rui-Qiang Li, Shou-Zhou Zhang, Qing-Feng Wang, Yves Van de Peer (UGent), Jin-Bo Zhang, Xiao-Ming Wang
  • Genome of wild olive and the evolution of oil biosynthesis (2017) Turgay Unver, Zhangyan Wu, Lieven Sterck (UGent), Mine Turktas, Rolf Lohaus (UGent), Zhen Li (UGent), Ming Yang, Lijuan He, Tianquan Deng, Francisco Javier Escalante, Carlos Llorens, Francisco J Roig, Iskender Parmaksiz, Ekrem Dundar, Fuliang Xie, Baohong Zhang, Arif lpek, Serkan Uranbey, Mustafa Erayman, Emre llhan, Oussama Badad, Hassan Ghazal, David A Lightfoot, Pavan Kasarla, Vincent Colantonio, Huseyin Tombuloglu, Pilar Hernandez, Nurengin Mete, Oznur Cetin, Marc Van Montagu (UGent), Huanming Yang, Qiang Gao, Gabriel Dorado, Yves Van de Peer (UGent)

Full bibliography

Personal data from this phone book may only be used for communication with individuals in the context of the mission of Ghent University.