Zhen Li

E-mail
zhen.li@ugent.be
Phone
09 331 38 23
Category
post-doctoral assistant

Entity

Faculty of Sciences
Department of Plant Biotechnology and Bioinformatics

Address
Technologiepark Zwijnaarde 71
9052 Zwijnaarde
Phone
09 331 38 23
Phone Secretariat
09 264 51 19

Bibliography

  • 'Winter is coming' : how did polyploid plants survive? (2020) Zhen Li (UGent), Yves Van de Peer (UGent)
  • The water lily genome and the early evolution of flowering plants (2020) Liangsheng Zhang, Fei Chen, Xingtan Zhang, Zhen Li (UGent), Yiyong Zhao, Rolf Lohaus (UGent), Xiaojun Chang, Wei Dong, Simon Y. W. Ho, Xing Liu, Aixia Song, Junhao Chen, Wenlei Guo, Zhengjia Wang, Yingyu Zhuang, Haifeng Wang, Xuequn Chen, Juan Hu, Yanhui Liu, Yuan Qin, Kai Wang, Shanshan Dong, Yang Liu, Shouzhou Zhang, Xianxian Yu, Qian Wu, Liangsheng Wang, Xueqing Yan, Yuannian Jiao, Hongzhi Kong, Xiaofan Zhou, Cuiwei Yu, Yuchu Chen, Fan Li, Jihua Wang, Wei Chen, Xinlu Chen, Qidong Jia, Chi Zhang, Yifan Jiang, Wanbo Zhang, Guanhua Liu, Jianyu Fu, Feng Chen, Hong Ma, Yves Van de Peer (UGent), Haibao Tang
  • Finding evidence for whole genome duplications : a reappraisal (2019) Arthur Zwaenepoel (UGent), Zhen Li (UGent), Rolf Lohaus (UGent), Yves Van de Peer (UGent)

Full bibliography

Personal data from this phone book may only be used for communication with individuals in the context of the mission of Ghent University.