Zhen Li

E-mail
zhen.li@ugent.be
Phone
09 331 38 23
Category
post-doctoral assistant

Entity

Faculty of Sciences
Department of Plant Biotechnology and Bioinformatics

Address
Technologiepark Zwijnaarde 71
9052 Zwijnaarde
Phone
09 331 38 23
Phone Secretariat
09 264 51 19

Bibliography

  • Finding evidence for whole genome duplications : a reappraisal (2019) Arthur Zwaenepoel (UGent), Zhen Li (UGent), Rolf Lohaus (UGent), Yves Van de Peer (UGent)
  • Loss of wood formation genes in monocot genomes (2019) Danielle Roodt, Zhen Li (UGent), Yves Van de Peer (UGent), Eshchar Mizrachi
  • A genome for gnetophytes and early evolution of seed plants (2018) Tao Wan, Zhi-Ming Liu, Ling-Fei Li, Andrew R Leitch, Ilia J Leitch, Rolf Lohaus (UGent), Zhong-Jian Liu, Hai-Ping Xin, Yan-Bing Gong, Yang Liu, Wen-Cai Wang, Ling-Yun Chen, Yong Yang, Laura J Kelly, Ji Yang, Jin-Ling Huang, Zhen Li (UGent), Ping Liu, Li Zhang, Hong-Mei Liu, Hui Wang, Shu-Han Deng, Meng Liu, Ji Li, Lu Ma, Yan Liu, Yang Lei, Wei Xu, Ling-Qing Wu, Fan Liu, Qian Ma, Xin-Ran Yu, Zhi Jiang, Guo-Qiang Zhang, Shao-Hua Li, Rui-Qiang Li, Shou-Zhou Zhang, Qing-Feng Wang, Yves Van de Peer (UGent), Jin-Bo Zhang, Xiao-Ming Wang

Full bibliography

Personal data from this phone book may only be used for communication with individuals in the context of the mission of Ghent University.