Entities

Faculty of Sciences
Department of Plant Biotechnology and Bioinformatics

Address
Technologiepark Zwijnaarde 71
9052 Zwijnaarde
Phone
09 331 38 07
Phone Secretariat
09 264 51 19

Bibliography

  • 'Winter is coming' : how did polyploid plants survive? (2020) Zhen Li (UGent), Yves Van de Peer (UGent)
  • The water lily genome and the early evolution of flowering plants (2020) Liangsheng Zhang, Fei Chen, Xingtan Zhang, Zhen Li (UGent), Yiyong Zhao, Rolf Lohaus (UGent), Xiaojun Chang, Wei Dong, Simon YW Ho, Xing Liu, Aixia Song, Junhao Chen, Wenlei Guo, Zhengjia Wang, Yingyu Zhuang, Haifeng Wang, Xuequn Chen, Juan Hu, Yanhui Liu, Yuan Qin, Kai Wang, Shanshan Dong, Yang Liu, Shouzhou Zhang, Xianxian Yu, Qian Wu, Liangsheng Wang, Xueqing Yan, Yuannian Jiao, Hongzhi Kong, Xiaofan Zhou, Cuiwei Yu, Yuchu Chen, Fan Li, Jihua Wang, Wei Chen, Xinlu Chen, Qidong Jia, Chi Zhang, Yifan Jiang, Wanbo Zhang, Guanhua Liu, Jianyu Fu, Feng Chen, Hong Ma, Yves Van de Peer (UGent), Haibao Tang
  • Genomes of early-diverging streptophyte algae shed light on plant terrestrialization (2020) Sibo Wang, Linzhou Li, Haoyuan Li, Sunil Kumar Sahu, Hongli Wang, Yan Xu, Wenfei Xian, Bo Song, Hongping Liang, Shifeng Cheng, Yue Chang, Yue Song, Zehra Çebi, Sebastian Wittek, Tanja Reder, Morten Peterson, Huanming Yang, Jian Wang, Barbara Melkonian, Yves Van de Peer (UGent), Xun Xu, Gane Ka-Shu Wong, Michael Melkonian, Huan Liu, Xin Liu

Full bibliography

Personal data from this phone book may only be used for communication with individuals in the context of the mission of Ghent University.